Hvordan får man plads til en tilbygning på sin grund?

Råd og vejledning

May 10, 2022
1. Introduktion: Hvorfor er det svært at få plads til en tilbygning på sin grund?

Da mange grunde i danske parcelhus-områder ligger tæt, kan det nogle gange være svært at finde de ekstra kvadratmeter det kræver at udbygge sin bolig med en tilbygning.

En tilbygning kræver ikke bare den plads den fylder - og her skal bebyggelsesprocenten for hvor meget man må bygge på en grund overholdes - men skal også overholde de regler der fx er om afstand til skel, højdegrænser mm.

Derfor kan man blive nødt til at overveje om man i stedet skal overveje at bygge en 1. sal, eller måske nøjes med en mindre tilbygning og i stedet fokusere på at optimere kvadratmeterne.  

2. Bygningsreglementet: Hvad siger bygningsreglementet (BR18) om tilbygninger?

Det danske bygningsreglement (BR18) fastsætter overordnet reglerne for, hvor meget en tilbygning må fylde på en grund. Generelt skal en tilbygning overholde de samme regler som selve huset.

I selve loven står det for huse forklaret som;

1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til skel på 2,50 m mod nabo og sti.

3) Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.

Med andre ord er der særligt to forhold man skal holde sig for øje. Afstanden til skellinjer og højden på tilbygningen, der skal følge det skrå højdegrænseplan.

Det vil sige at højden på tilbygningen må være højere, jo længere man kommer væk fra skellet.

Illustration af det skrå højdegrænseplan

Det er typisk de forhold som arkitekten arbejder med, når vi forsøger at se hvor det giver mening at placere en tilbygning og hvilken form den skal have. Og det er typisk udgangspunktet at lave selve formen og se hvad muligheder der er for dimensionering, inden man laver selve indretningen.

Ud over bygningsreglementet skal man være opmærksom på lokale servitutter, deklarationer, lokalplaner og kommuneplaner, da også kan have betydning for placering(byggelinjer), størrelse, udseende mv for ens tilbygning, da der kan være særlige regler for den enkelte grund/område.

Vær opmærksom på at for tilbygninger til sommerhuse er reglerne anderles.

3. Undtagelser: Er der nogle undtagelser fra bygningsreglementet, der gør det muligt at bygge uden for de angivne rammer?

Der er mulighed for at give dispensation fra de normale bygningsregler, så der er faktisk mulighed for at få lov til at bygge en tilbygning selvom man måske ikke har plads på grunden. Det er kommunen der vælge at give dispensation.

Dette er især relevant hvis man bor i et område hvor der er mange grunde, og det derfor kan være svært at finde plads til en tilbygning. I sådanne tilfælde kan kommunen give dispensation fra de normale bygningsregler, så man kan få lov til at bygge en tilbygning.    

Hvornår kan kommunen så give dispensation?

Kommunen kan give dispensation fra bygningsreglerne hvis det er nødvendigt af hensyn til byggeriets funktion eller til at imødekomme særlige forhold ved byggeriet.

Kommunen vil dog kun give dispensation hvis det er nødvendigt, og ikke hvis man bare ønsker at bygge en tilbygning som bryder grænserne. En særlig funktion kan defineres ved at tilbygningen har en særlig form eller udnytter grunden på en særlig måde. Igen her er det lidt mudret og en subjektiv vurdering fra kommunen, så vi anbefaler generelt altid at man holder sig inden for det tilladte i stedet for at søge dispensation.

4. Kreative måder at få plads på sin grund

Kan man ikke finde plads på sin grund til en tilbygning, kan man som tidligere nævnt overveje om man kan indrette sin bolig på en anden måde, så man frem for flere kvadratmeter får bedre udnyttelse af kvadratmeterne i stedet igennem en ombygning.

En arkitekt kan måske også vise hvordan at en mindre tilbygning i en mere optimal udformning kan opfylde ens behov.

Og ellers kan man gå skridtet videre og undersøge om man kan få lov at købe noget af naboens grund. Her skal man dog være opmærksom på, at ved en udmatrikulering skal de eksisterende huse stadig kunne leve op til bygningsreglementets krav til skellinjer og højdegrænseplan.

5. Eksempler på placerede tilbygninger

Vi starter altid med at afklare hvordan en tilbygning kan placeres, hvad end det er som en første sal eller en udvidelse i grundplan. Se nogle af vores mange eksempler på tilbygninger i vores projektoversigt.